Warunki korzystania z serwisu

Regulamin Platformy Zakupowej „www.sklep.krainadinozaurow.pl”

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Umowa świadczenia usług
§5 Postępowanie reklamacyjne
§6 Odstąpienie pouczenie obowiązkowe
§7 Rękojmia
§8 Odpowiedzialność
§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§11 Metody Płatności
§12 Postanowienia końcowe

Wstęp

Regulamin Platformy. Szanowny Usługobiorco niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z wyżej wymienionej Platformy zakupowej, sposób nabywania produktów rzemiosła od lokalnych twórców, prawa i obowiązki Usługobiorcy i Platformy oraz relacji między klientami a wytwórcami wynikające z obowiązującego prawa. Regulamin składa się z czterech głównych części:
a) w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
b) w § 4 – został opisany proces rejestracji;
c) w § od 5 do 7 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości usług jak i prawo odstąpienia od świadczenia i korzystania z usług;
d) w § od 8 do 20 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania w tym końcowe w tym politykę prywatności.

§1 Podstawowe definicje

1. Platforma zakupowa/Usługodawca – Platforma dostępna pod adresem www.sklep.krainadinozaurow.pl będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Właściciel – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, NIP 9910430191, tel: 605052777
3. Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Platformy rozumie się przez to następujące dane:
a) siedzibę: ul. Juliusza Słowackiego 18, 46-040 Ozimek
b) adres mailowy: dobrebolokalnesklep@gmail.com
4. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Platformy (Klient i Wytwórca).
5. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca z Platformą zakupową (jej pośrednictwem) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Platformą zakupową a Usługobiorcą na pośrednictwo w transakcjach zakupowych w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość z twórcami rzemiosła, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszej Platformy zakupowej tj. pośredniczenie w transakcjach zakupowych na produkty rzemiosła wytwarzane przez lokalnych Wytwórców – stronami będą wytwórca i klient
8. Rejestracja – procedura, w ramach której Usługobiorca podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje dostęp do Platformy za pośrednictwem ewentualnego Konta z odpowiednimi funkcjonalnościami.
9. Konto Usługobiorcy – dostępne dla Usługobiorcy miejsce na Platformie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
10. Wytwórca – przedsiębiorca mogący dostarczyć usługę lub produkt będący wytworem rzemiosła lokalnego.
11. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

1. Platforma zakupowa niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.
2. Platforma zakupowa oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Platformę zakupową danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań Platformy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Platformę zakupową określone zostały w „Polityce prywatności” Platformy.
3. Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Platformy zakupowej konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.
4. Administratorem danych osobowych jest Platforma zakupowa, a dane te podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest w GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
5. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.
6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, NIP 9910430191, ul. Juliusza Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, tel: 605052777, mail: dobrebolokalnesklep@gmail.com
7. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Platforma zakupowa prowadzi zbiór danych Usługobiorców w/w Platformy zakupowej;
b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Platformę zakupową;
c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
8. Usługobiorcy zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
9. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Platformę zakupową danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane Wytwórcy, ponadto innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dochodzenia roszczeń.
10. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Platformy zakupowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient i Wytwórca zobowiązują się do zachowań zgodnych z dobrymi obyczajami.
11. Usługobiorca korzystający z Usług Platformy, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Platformy i w zakresie który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
12. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Platformy w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

§3 Warunki świadczenia usług

1. Niniejsza Platforma zakupowa świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.
2. Usługa określona w pkt. 1 wymaga dostępu do sieci internetowej.
3. Korzystać z Platformy zakupowej można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Platforma zakupowa zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Platformy oraz naprawy błędów.
4. Klient finalizując transakcję w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Platformę i Wytwórcę moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.
5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
6. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Platformy zakupowej:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
• Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
• Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
• Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
• Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
• Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
c) dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.
7. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Usługobiorcę zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Usługobiorca podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

§4 Umowa świadczenia usług

1. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji pomiędzy Usługobiorcą a Administratorem zostaje zawarta Umowa.
2. Zarejestrowany i zalogowany Usługobiorca może edytować i poprawiać swoje dane.
3. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto.
4. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.
5. Rejestracja Konta Klienta na Platformie zakupowej jest dobrowolna.
6. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywani i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Platformy.
7. Wytwórca zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją.
8. Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd innych Usługobiorców Platformy.
9. Wytwórca, który uzyskał dostęp do danych osobowych innych Usługobiorców Platformy obowiązany jest je zachować w tajemnicy i korzystać z nich tylko w celu, w którym zostały udostępnione. Ponadto Wytwórca obowiązany jest w takim wypadku przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§5 Postępowanie reklamacyjne (pouczenie obowiązkowe dla Usługobiorców)
1. Reklamacje związane z usługami powinny być zgłaszane przez za pośrednictwem poczty elektronicznej Platformy zakupowej.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwa, adres, numer telefonu, adres elektroniczny), numer Zapytania.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.
§6 Odstąpienie (pouczenie obowiązkowe dla klientów)

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru/Usługi w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Wytwórcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres danego Wytwórcy.
5. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
7. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§7 Rękojmia (Pouczenie obowiązkowe dla Klientów)

1. W przypadku zakupi towaru bądź usług od Wytwórcy, Wytwórca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru/Usługi Konsumentowi. Wytwórca odpowiada wobec Konsumenta jeżeli Towar/Usługa konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Wytwórca odpowiada za niezgodność Towaru/Usługi konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru/Usługi Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru/Usługi termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca (Wytwórca) zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę (Wytwórcę) przy zawarciu umowy, a Sprzedawca (Wytwórca) nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
2. Zgłoszenie o wadach Towaru/Usługi można również przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Platformy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Platformy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Platformy zakupowej”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru/Usługi, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji. Platforma poinformuje wówczas Wytwórcę o takim zgłoszeniu.

§8 Odpowiedzialność

1. Platforma zakupowa nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne) udostępniane przez Usługobiorców. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Platforma będzie kierowała je niezwłocznie do Wytwórcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treści, a Usługobiorca przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Platforma zakupowa.
2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Platforma jest wolna od wad.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Usługobiorców.
4. W razie wystąpienia awarii Platformy Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
5. Jeśli chodzi o prawa autorskie zgodnie z przepisami prawa Wytwórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone bądź zagrożone, przysługuje przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania, o przywrócenie stanu poprzedniego. Jeśli działanie, które wywołało naruszenie, było zawinione Wytwórca może domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
6. Dając do zamieszczenia ewentualne treści oraz udostępniając je Wytwórca dobrowolnie je rozpowszechniania. Platforma zakupowa nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Usługobiorca oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Wytwórca odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;
7. Wytwórca nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Platformy zakupowej.
8. Zabronione jest zamieszczanie przez Wytwórcę treści które mogłyby w szczególności:
a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
e) naruszać słuszne interesy Platformy;
f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy zakupowej niezamówionej informacji handlowej (spam);
g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje – na przykład erotyka, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
h) propagować poglądy nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne.
9. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Platforma zakupowa zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Wytwórcę, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Platforma zakupowa nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.
10. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy i jej dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Platformy ze względów technicznych.
11. Platforma zakupowa nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń które korzystają z Platformy, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu.
12. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji podawanych przez Wytwórcę.
13. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Wytwórcę, Usługodawca może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Wytwórca poprzez wyłączenie/usunięcie aktywnych usług.
14. Usługodawca nie udziela Wytwórcy jakiejkolwiek gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, co do efektów i przydatności do określonych zastosowań oferty handlowej oraz jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty.
15. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Wytwórców, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Klientami w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Wytwórców.
16. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Klientem a Wytwórcą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów.
17. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Wytwórcy względem.
18. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Platformy zakupowej informacji, w szczególności ofert i danych Wytwórców.
19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
• zmiany parametrów i funkcjonalności Kont
• cech użytkowych i możliwości Platformy, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i jego funkcjonalności;
• okresowego wyłączenia Platformy, związanego w szczególności z jego modyfikacją, konserwacją i naprawą;
• usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Platformy lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Usługobiorców na stronach Platformy;
• zaprzestania świadczenia Usług w ramach Platformy w stosunku do Wytwórcy, który narusza postanowienia Regulaminu.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
• zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
• zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
• zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4. Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Platforma zakupowa i Usługobiorca wyrażą na to zgodę.

§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.
3. Platforma zakupowa informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt/usługę wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
4. Odpowiedzialność Platformy zakupowej jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości 1000 zł netto. Platforma zakupowa ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
5. Wszelkie spory między Platformą zakupową a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Platformy zakupowej.

§11 Metody płatności

1. Platforma umożliwia następujące formy zapłaty dla Wytwórcy:
a) przelew na numer konta bankowego bezpośrednio podanego przez Wytwórcę rękodzieła.
b) jeśli dany wytwórca udostępnia inne formy płatności – Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych np. PayPal, PayU, Tpay, Przelewy 24.

§12 Postanowienia końcowe

1. Platforma zakupowa honoruje wszelkie prawa Usługobiorców przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.
3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Platformy zakupowej (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Platformy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Platformy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
4. Właściciel Platformy, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
• podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
• osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
• Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
• dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
• osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszej Platformy zakupowej nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania – w sytuacji wyrażenia zgody.
7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
b) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
e) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
f) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
g) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

8. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorców jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
9. Platforma zakupowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
a) zmiany przepisów prawa;
b) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem
c) zmiany danych Platformy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Platformy. Platforma zakupowa o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.
12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
13. Usługobiorcy w/w Platformy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………….

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszej Platformie niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu na stronie http://www.kancelaria-legato.pl